پروژه 5000 واحدی گل نرگس

تعاونی مسکن در تاریخ 94/06/01 از طریق شرکت در مزایده ، عرصه­ای به مساحت 683138 متر مربع که جزء پلاک ثبتی شماره 226 و 229 فرعی از پلاک 4999  اراضی مازاد پادگان اصفهان در شمال کوه صفه را خریداری نموده است. در این مرحله چون عرصه خریداری شده توسط تعاونی فاقد کاربری مسکونی بود الزاماً اقدام به پیگیری در خصوص اخذ مصوبه تغییر کاربری از کمیسیون ماده 5 و شورای عالی معماری و شهرسازی می نمایند که در نهایت در تاریخ 1397/05/24 تغییر کاربری عرصه 68 هکتاری مصوب و تایید گردید و از اسفند ماه 1397 فعالیت ساخت و ساز شروع گردید.

مشاهده نقشه‌های بلوک‌های پروژه گل نرگس

برای راهنمایی استفاده از نقشه‌های بلوک‌ها لطفا روی این لینک کلیک کنید

نقشه بلوک 1

فاز 1 مرحله دوم

جزییات بلوک 1

این بلوک شامل ۵ طبقه، ۷۸ واحد،دارای انباری و پارکینگ و همچنین دارای واحدهای تجاری در همکف و در حال حاضر این بلوک در حال ساخت ( سفتکاری ) می باشد.
برای دانلود کلیک کنید

نقشه بلوک 5

فاز 1 مرحله دوم

جزییات بلوک 5

این بلوک شامل ۵ طبقه، ۵۵ واحد،دارای انباری و پارکینگ و همچنین دارای واحدهای تجاری در همکف و در حال حاضر این بلوک در حال ساخت ( سفتکاری ) می باشد.
برای دانلود کلیک کنید

نقشه بلوک 15

فاز 1 مرحله اول

جزییات بلوک 15

این بلوک شامل ۵ طبقه، ۲۴۸ واحد، دارای انباری و پارکینگ و در حال حاضر در حال ساخت ( نازک کاری ) می باشد.
برای دانلود کلیک کنید

نقشه بلوک 20

فاز 1 مرحله اول

جزییات بلوک 20

این بلوک شامل ۵ طبقه، ۲۰۶ واحد، دارای انباری و پارکینگ و در حال حاضر وضعیت ابنیه تکمیل و در حال آماده سازی جهت تحویل می باشد.
برای دانلود کلیک کنید

نقشه بلوک 21

فاز 1 مرحله اول

جزییات بلوک 21

این بلوک شامل ۵ طبقه، ۱۷۸ واحد، دارای انباری و پارکینگ و در حال حاضر وضعیت ابنیه تکمیل و در حال آماده سازی جهت تحویل می باشد.
برای دانلود کلیک کنید

نقشه بلوک 22

فاز 1 مرحله اول

جزییات بلوک 22

این بلوک شامل ۵ طبقه، ۱۷۸ واحد، دارای انباری و پارکینگ و در حال حاضر وضعیت ابنیه تکمیل و در حال آماده سازی جهت تحویل می باشد.
برای دانلود کلیک کنید

نقشه بلوک 24

فاز 1 مرحله اول

جزییات بلوک 24

این بلوک شامل ۵ طبقه، ۱۵۰ واحد، دارای انباری و پارکینگ و در حال حاضر در حال ساخت ( سفت کاری ) می باشد.
برای دانلود کلیک کنید

نقشه بلوک 25

فاز 1 مرحله دوم

جزییات بلوک 25

این بلوک شامل ۵ طبقه، ۱۵۴ واحد، دارای انباری و پارکینگ و در حال حاضر در حال ساخت ( سفت کاری ) می باشد.
برای دانلود کلیک کنید

نقشه بلوک 27

فز 1 مرحله اول

جزییات بلوک 27

این بلوک شامل ۵ طبقه، ۲۰۲ واحد، دارای انباری و پارکینگ و در حال حاضر در حال ساخت ( نازک کاری ) می باشد.
برای دانلود کلیک کنید

نقشه بلوک 29

فاز 1 مرحله اول

جزییات بلوک 29

این بلوک شامل ۵ طبقه، ۲۰۸ واحد، دارای انباری و پارکینگ و در حال حاضر وضعیت ابنیه تکمیل و در حال آماده سازی جهت تحویل می باشد.
برای دانلود کلیک کنید

نقشه بلوک 30

فاز 1 مرحله اول

جزییات بلوک 30

این بلوک شامل ۵ طبقه، ۱۰۵ واحد، دارای انباری و پارکینگ و در حال حاضر وضعیت ابنیه تکمیل و در حال آماده سازی جهت تحویل می باشد.
برای دانلود کلیک کنید

نقشه بلوک 2-31

فاز 1 مرحله دوم

جزییات بلوک 2-31

این بلوک شامل ۵ طبقه، ۱۰۰ واحد، دارای انباری و پارکینگ و در حال حاضر در حال ساخت ( سفت کاری ) می باشد.
برای دانلود کلیک کنید

نقشه بلوک 35

فاز 1 مرحله دوم

جزییات بلوک 35

این بلوک شامل ۵ طبقه، ۱۳۱ واحد، دارای انباری و پارکینگ و در حال حاضر در حال ساخت ( سفت کاری ) می باشد.
برای دانلود کلیک کنید

سایت پلان

5000 واحد

دارای 2 فاز 22 بلوک سهم ارتش
برای دانلود کلیک کنید