تیم اعضای هیئت مدیره‌ و مدیرعامل تعاونی مسکن مرآتو

بهترین‌های یک مجموعه ‌را یکجا جمع کردیم تا بهترین نتیجه‌ را برای اعضا بگیریم ..

مهدی فاضلی

مدیرعامل

جلال بهاروند

عضو هیئت‌مدیره

مصطفی جعفری

عضو هیئت‌مدیره

لهاک دشتیان

رئیس هیئت‌مدیره

کریم سلجوقی

عضو هیئت‌مدیره

حسن شاه نظری

عضو هیئت‌مدیره

داود مهدوی

نایب رئیس هیئت‌مدیره

علی عمادی

عضو هیئت‌مدیره

هر سوالی دارید با ما در میان بگذارید، در اسرع وقت پاسخگو هستیم..