• تاریخچه : سال 1351 خورشیدی
  • مساحت : 700000 مترمربع
  • تأسیس تعاونی : 1354/07/14
  • تعداد اعضاء : 2371 عضو
  • اقدامات : اخذ مصوب کمیسیون ماده 5 (تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی)

اراضی علی آباد کلنگان در سال 1351 بمنظور تامین مسکن پرسنل نظامی از شخصی بنام آقای رضا انصاری توسط پرسنل ارتش تحت عنوان تعاونی خریداری شده که به متراژ 70 هکتار می باشد از نظر قانونی خریداری این زمین هیچ گونه اشکالی نداشته و کلیه ضوابط از قبیل اعلام نظر اداره کشاورزی،مبنی بر خارج بودن از قطب کشاورزی و تائیدیه اداره آبیاری مبنی بر مناسب نبودن خاک برای کشاورزی  و همچنین نبود منابع تامین آب رعایت شده است.