مناقصه طراحی ، نصب و راه اندازی 66 دستگاه آسانسور در پروژه گل نرگس