مناقصه سفت کاری و نازک کاری تعدادی از بلوک های پروژه گل نرگس